WOHIN - Kuda? Gdje? Agencija za posredovanje u kupoprodaji nekretnina koja ima odgovor na sva Vaša pitanja.

 

 

 

  Prve primorske čete 15, 22 211 Vodice, Hrvatska

  +385 95 366 3323

 

  darija@wohin.hr

  https://www.wohin.hr

 

  O nama       Uvjeti korištenja       Blog       Kontakt    

Uvjeti korištenja

Wohin obrt za poslovanje nekretninama (u nastavku: Agencija) priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje prikupi putem  web stranice https://www.wohin.hr

Agencija prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje https://www.wohin.hr predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

1.UVOD

Wohin, obrt za poslovanje nekretninama (u nastavku: Agencija) priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje prikupi putem  web stranice https://www.wohin.hr

Agencija prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje https://www.wohin.hr predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

 

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Agenciji korištenjem naše web stranice https://www.wohin.hr.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Agencija će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

 

3. REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili drugih usluga  Agencije, bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji (smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja). 

Napominjemo da je registracija na https://www.wohin.hr dozvoljena isključivo osobama starijima od 18 godina

 

 

4. KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Agenciji  prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na https://www.wohin.hr (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. 

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja https://www.wohin.hr na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja https://www.wohin.hr.

Agencija  zadržava pravo korištenja kolačića na https://www.wohin.hr , no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku. 

 

5. POVEZNICE

https://www.wohin.hr sadrži poveznice na druge Internet stranice koje nisu u vlasništvu Agencije. Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Agencija ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju. 

 

6. DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Agencije. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na darija@wohin.hr.

 

7. SIGURNOST

Agencija  poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Agencije, odnosno da se isti izmijene ili obrišu, slanjem zahtjeva na darija@wohin.hr.

 

8. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika. 

 

WOHIN d.o.o. turistička agencija

Prve Primorske Čete 15

22 211 Vodice

Hrvatska

Email: darija@wohin.hr

Mob: +385 (0)95 366 3323

 

U Vodicama, 13.02.2019.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA - DOPUNA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama ( u daljnjem tekstu Opći uvjeti ) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina ( u daljnjem tekstu : Posrednik ) i fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu : Nalogodavac ) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Opću uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.

Ovi uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na posrednikovoj internetskoj stranici ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve nalogodavce koji su ugovor sa posrednikom sklopili nakon toga dana. Nalogodavac je suglasan da posrednik zadržava pravo promjene Uvjeta, s time da Nalogodavac o tome mora biti pravodobno obaviješten.

Na ugovore sklopljene prije objave ovih Uvjeta, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave, pod uvjetom da Nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida ugovor.

Sklapanjem ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je suglasan sa odredbama ovih Uvjeta, te da ih prihvaća u cijelosti.

Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima biti će valjanji samo ako ih je Posrednik prihvatio u pisanom obliku.;

 

 

ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje;

- Posrednik u prometu nekretnina - WOHIN agencija, Prve primorske čete 15, 22 211 Vofice, OIB : 58213954544

- Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i sl.

- Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svim što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju ( prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmorimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina ).

- Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati sa nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

- Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

 

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio usmenim i/ili pismenim putem od nalogodavca. Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Ponude i obavijesti primatelj ( nalogodavac ) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

 

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazan su u eurima i kunama, ali su plative isključivo u eurima.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne odrede rok, smatra se da je ugovor sklopljen na vrijem od 12 mjeseci te se može sporazumom stranaka više puta produžiti.

Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se opće odredbe propisa obveznog prava. Ugovorom se odredbe ovog Zakona ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom dopušten drukčiji dogovor ugovornih stranaka, odnosno drukčiji dogovor u očitom interesu Nalogodavca.

U ugovoru sklopljenom između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastaju kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje, npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti i sl.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

 

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 7.

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio pravni posao mimo Posrednika preko nekog drugog Posrenika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

 

PRESTANAK UGOVORA

Članak 8.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji jje posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju Nalogodvac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikovog djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije dogovoreno.

 

PRIJENOS UGOVORA

Članak 9.

Posrednik može prenijeti ugovor io posredovanju na druge posrednike ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio ugovor a Posrednik će Nalogodavcu predati popis Posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

 

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 10.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posla koji je predmet ovog ugovora,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te eventualno izvršiti sve druge radnje ukoliko su iste dogovorene ovim ugovorom, koje radnje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet posredovanja zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 • voditi evidenciju o posredovanju,
 • u obavljanju poslova postupati sa pažnjom dobrog stručnjaka, s povećanom pažnjom prema pravilima struke i običajima,
 • ukoliko pronađe kupca te usmeno dogovori kupoprodaju navedene nekretnine, posrednik se obvezuje provjeriti stanje režija – da li su iste podmirene od strane nalogodavca
 • ukoliko pronađe kupca te usmeno dogovori kupoprodaju navedene nekretnine, posrednik se obvezuje pripremiti ugovor o kupoprodaji, te uputiti kupca u daljnje korake ( verifikacija ugovora kod ovlaštenog javnog bilježnika/odvjetnika )
 • ukoliko pronađe kupca te usmeno dogovori kupoprodaju navedene nekretnine, posrednik se obvezuje, a prije samog potpisa ugovora, provjeriti još jednom upisano stanje u zemljišnoj knjizi u nadležnom općinskom sudu.

 

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 11.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje da će obaviti sljedeće:

 • Nalogodavac jamči posredniku da navedena cijena nije veća od cijene po kojoj istu nekretninu nudi nalogodavac sam, niti od cijene po kojoj tu nekretninu nude drugi posrednici po izboru nalogodavca. U protivnom se nalogodavac obvezuje posredniku nadoknaditi štetu koja zbog toga nastane.
 • Nalogodavac se obvezuje obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja
 • Nalogodavac daje na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozorava posrednika na sve uknjižene i neuknjižene eventualne terete koji postoje na nekretnini
 • Nalogodavac predočuje posredniku točne podatke o nekretnini, te daje na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora – ukoliko iste i posjeduje
 • Nalogodavac osigurava posredniku razgledavanje nekretnine
 • Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora, Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije dogovoreno
 • Nalogodavac se obvezuje obavijestiti posrednika o svim eventualnim promjenama koje su nastale vezano na nekretninu, pogotovo o promjenama nastalim na vlasništvu nekretnine
 • Ukoliko se dogovori sa nalogodavcem, posrednik ima pravo da ugovor o posredovanju prenese na druge posrednike, te je tada riječ o postposredovanju; u tom slučaju nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

 

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 12.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju, a visina koje je 3 % od kupoprodajne cijene nekretnine.

Ukoliko stranka ponudi sama Posredniku naknadu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg ugovorne strane zaključe ( predugovor ili kupoprodajni ugovor ).

Članak 13.

Kupac ne plaća posredničku naknadu, osim u slučaju kad je isključivi Nalogodavac.

Članak 14.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe pronašla .zainteresiranog kupca, Posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 15.

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a posebno ako je:

- Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine

- Organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla

- Nalogodavcu priopćio ime , broj telefona ili neki drugi kontakt druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio lokaciju tražene nekretnine.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Članak 16.

Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, na kakvoću pružene usluge ili zbog povrede odredbi Ugovora o posredovanju na sljedeći način:

Pisanim putem:

WOHIN agencija

Prve primorske čete 15

22 211 Vodice

ili putem maila : darija@wohin.hr

Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Posrednik će nastojati sve sporove riješiti mirnim putem, te se obvezuje dostaviti pisani odgovor u roku 15 dana od dana podnošenja prigovora.

 

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNI SUD

Članak 17.

Za odnose između Posrednika i Agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove nadležan je sud u Šibeniku.

 

OSOBNI PODACI

Članak 18.

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac daje izričitu suglasnost WOHIN agenciji za korištenje OIB-a, matičnog broja građana, te ostalih podataka iz Ugovora te potvrđuje da je suglasan s uvjetima.

Podaci se smatraju tajnima te se ne mogu dostvaljati trećim osobama, osim u slučaju kada su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovi opći uvjeti sastavni su dio cjelokupnog Ugovora između stranaka, te stavljaju izvan snage bilo kakav prethodni Ugovor ili pogodbu i ne mogu se mijenjati osim pisanim putem između stranaka. Svi drugi uvjeti, izričiti ili koji proizlaze iz zakona ili na drugi način, isključeni su u najvećoj mjeri dipuštenoj zakonom.

Obavijest koja se zahtjeva sukladno ovim Uvjetima od bilo koje stranke mora biti u pisanom obliku, a dostavlja se ili putem preporučene pošte ili E-maila i to:

- Posredniku na E-mail adresu darija@wohin.hr ili preporučenom poštom na navedenu adresu sjediša

- Nalogodavcu na E-mail adresu ili poštansku adresu navedenu od strane Nalogodavca.

 

U Vodicama, 13.03.2020.

 

Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 HRK

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 • Wohin • Sva prava pridržana • Web dizajn & razvoj: MEDIAN kreativna rješenja